Kosovo - Befolkning - ForventningKosovo Arbeidskraft Siste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 26.5 29 28.5 27 27 24
Arbeidsledige 102623 102695 102695 102695 102695 102695
Lønn 526 460 468 465 477 480
Befolkning 1.78 1.78 1.78 1.81 1.81 1.8
Arbeidsledighet for unge 54 55.38 56.34 55.53 55.76 56.11
Yrkesdeltakelse 39.2 37.09 37.66 37.42 37.58 37.51
Sysselsetting 28.8 29.03 29.17 28.87 28.86 28.89
[+]