Mar/17 Purim
Mar/18 Shushan Purim
Apr/20 Eve of Pesach
Apr/21 Pesach VII
May/04 Yom HaAtzmaut
May/05 Ferier
Jun/05 Shavuot
Aug/07 Tisha B’Av
Sep/25 Rosh - Hashanah
Sep/26 Rosh - Hashanah
Sep/27 Rosh - Hashanah
Oct/05 Yom Kippur
Oct/09 Sukkot - Jeg
Oct/13 Sukkot - Jeg
Oct/16 Shmini Atzeret/Simchat Torah
Oct/17 Shmini Atzeret/Simchat Torah