Pris Dag År
Taisei 3,845.00 60.00 1.59% 0.13%
Obayashi 922.00 13.00 1.43% -7.89%
Shimizu Corporation 897.00 10.00 1.13% 6.28%
Haseko 1,493.00 29.00 1.98% 12.76%
Kajima 1,453.00 24.00 1.68% 16.61%
Daiwa House 3,372.00 60.00 1.81% 31.31%
Sekisui House, 2,278.00 49.00 2.20% 8.58%
Tokyu Fudosan 631.00 15.00 2.44% 40.53%
Toto 5,650.00 80.00 1.44% 34.84%
Mitsui Fudosan 2,604.00 40.50 1.58% 42.53%
Mitsubishi Estate 1,723.50 23.50 1.38% 8.23%
Tokyo Tatemono 1,637.00 50.00 3.15% 34.29%
Sumitomo Realty & Development 3,668.00 58.00 1.61% 29.86%
Nippon Express 8,180.00 150.00 1.87% 48.73%
Yamato Transport 3,235.00 20.00 0.62% 17.59%

Pris Dag År
JP225 27526 138.78 0.51% 20.99%